Stadgar

– 1 –
STADGAR 2004-03-30 reviderade 2008-02-24
1 av 4
§ 1 FÖRENING OCH SÄTE
Föreningens namn är KINNARUMMA BYALAG. Styrelsen har sitt säte i
Kinnarumma, Borås kommun
§ 2 SYFTE
Byalaget, som är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, har till uppgift
att förena byborna och verka för byns gemensamma intressen.
Föreningen har även till uppgift att driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal.
Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar,
kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som
önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna
kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer
samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund
§ 3 INTRÄDE
Som medlem antas intresserad som vill främja föreningens verksamhet och syfte,
som godkänner dessa stadgar och betalar årlig medlemsavgift till föreningen.
Avgiftens storlek beslutas på föreningsstämma.
§ 4 UTESLUTNING
En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften kan avstängas av
styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa föreningsstämma. Antingen
så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen
§ 5 MEDLEMSFÖRTECKNING
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå
medlemmarnas fullständiga namn och adress.
§ 6 ORGAN
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Revisorer
§ 7 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före februari månads utgång.
Föreningsstämma skall utlysas minst 14 dagar i förväg, genom utskick till alla
medlemmar och med affischering på anslagstavlorna.
– 2 –
STADGAR 2004-03-30 reviderade 2008-02-24
2 av 4
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det nödvändigt
eller när 1/10 del av föreningens medlemmar så kräver detta genom en skriftlig
begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som
medlemmarna vill ha behandlat. På en extra föreningsstämma kan bara de ärenden
som nämnts i kallelsen behandlas.
Vid föreningsstämma har varje närvarande medlem, som erlagt medlemsavgift och ej
begärt utträde eller uteslutits, en röst. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten begärs.
Följande ärenden skall alltid avhandlas vid ordinarie föreningsstämma:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av föreningsstämmans utlysande och behörighet.
3. Val av mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare.
5. Val av justerare/rösträknare (2 st)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk berättelse för förra året.
8. Revisorernas berättelse för förra året.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för föreningen.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av 2 ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma.
14. Val av valberedning.
15. Budget och verksamhetsplan.
16. Årsavgift för nästkommande år.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.
§ 8 STYRELSE
Styrelsen består av ordförande och 8 styrelseledamöter, och utser inom sig
v.ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen företräder föreningen och bevakar
dess intressen. Det åligger styrelsen att verka för föreningens syfte och att verkställa
beslut fattade på föreningsstämman. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per
år och har minst två föreningsstämmor per år.
Ledamöter utses växelvis för två år. Ordförande väljs på två år.
Avgår ledamot före mandattidens utgång väljer föreningsstämman ersättare för den
återstående delen av mandattiden.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det lämpligt eller då minst en av
styrelsens ledamöter hos ordförande begär sammanträde.
– 3 –
STADGAR 2004-03-30 reviderade 2008-02-24
3 av 4
Styrelsen är beslutför då minst fem från styrelsen är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom
vid personval då lotten avgör.
§ 9 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av kassören eller av den styrelsen därtill utser
§ 10 RÄKNESKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Föreningens räkenskaper skall årligen granskas av revisorerna, vilka ska få tillgång
till alla nödvändiga handlingar i god tid före årsmötet. Om revisorerna så önskar skall
de kunna begära in berörda handlingar när som helst under pågående
verksamhetsår.
§ 11 REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie
föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleanter. Revisorer
och suppleanter för dessa utses för ett år.
§ 12 VALBEREDNING
Valberedningen består av tre personer, utsedda av årsmötet. Årsmötet utser bland
dessa en sammankallande.
§ 13 STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan bara ändras på föreningsstämma. För att vara giltig måste ändringen
antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändringar av föreningens stadgar om syfte (§ 2), stadgeändringar (§ 13) och upplösning
(§14) kräver likalydande beslut på två på varandra följande föreningsstämmor.
§ 14 UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie föreningsstämma.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Beslutet skall för att
vara gällande biträtts av minst 2/3 av de röstande. Vid upplösningen ska föreningens
skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med
föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på föreningens sista föreningsstämma.
Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma i KINNARUMMA den 2004-03-30 och
reviderats på föreningsstämman 2008-02-24
– 4 –
STADGAR 2004-03-30 reviderade 2008-02-24
4 av 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *