Infrastruktur


Avgörande för att en landsbyggdsort som Kinnarumma skall överleva och kunna utvecklas till en bra plats att leva och verka på är en bra infrastruktur i form av:

– Väl fungerande Tele-/Datakommunikation
– Avbrottsfri energiförsörjning
– Bussförbindelser som som gör det möjligt att pendla till skola, arbete och att kunna nå kommunal service, uträtta ärenden och genomföra fritidsaktiviteter.
– Väl fungerande och säker trafikmiljö i form av vägar, cykelbanor, belysning etc.

Ett av Byalagets viktigaste uppgifter är därför att verka för att ovanstående punkter förverkligas. Följ länkarna till höger och läs skrivelser och artiklar om ämmnet.

Gå även i på forumet och debattera.

Trafiksituationen, Kinnarumma

2005-10-06
En skrivelse undertecknad av Kinnarumma byalag, Kinnarumma IF, skolans rektor Thorvald Pettersson, skolans föräldraråd och Kinnarumma vägförening skickas till gatunämnden Borås Stad (kopior till; Viskafors kommundelsnämnd, NTF Väst och Vägverket, region Väst.

Trafiksituationen, Kinnarumma
Kinnarumma är ett till ytan litet samhälle om man ser till själva kärnan av byn. Byn åtskiljs till största delen av genomfartsleden Fritslavägen men även av en mindre genomfartsled, Björkeredsvägen. Trafiksituationen på de både lederna är ohållbar, livsfarlig och i akut behov av åtgärder.

Fritslavägen
Den del som åtskiljer “byhalvorna” passerar i direkt anslutning till skolområdet (med inkluderad barnomsorg). Vägen har i den aktuella sträckningen en hastighetsbegränsning om 50 km/h som utmarkeras med skylten för “tättbebygggt område”, tyvärr åtföljs denna hastighetsbegränsning endast av ett fåtal trafikanter. Sträckningen har total avsaknad av övergångsställen och/eller trottarer, inte heller existerar några varningsskyltar för skola och/eller lekande barn.

Sträckningen trafikeras av såväl ordinär persontrafik som av tung lasttrafik till och från byns industrifastigheter (mitt i byn). I samband med förändrade bussförbindelser måste nu också det stora flertalet busspendlare (vuxna/gymnasieelever) som skall in till Borås passera vägen i båda riktningarna, dagligen, för att nå busshållplatserna utmed R41.

Vi yrkar på att förändringar ses över omgående och att hastighetsbegränsande åtgärder i någon form sätts in under sträckningen genom byn i allmänhet och invid skolområdet i synnerhet.

Björkeredsvägen
Denna genomfartsled fungerar som infart till flertalet fastigheter i byns kärna men trafikeras också till stor del av tung trafik, företrädesvis skogstransporter. Villatomterna ligger i omedelbar anslutning till vägen och det är tyvärr ingen ovanlig syn med lastbilar med släp i drygt 70 km/h utmed densamma. Det är mycket barnfamiljer i området och vägen är flitigtnyttjad av människor i alla åldrar såväl till fots som på cykel.

Vi yrkar även här på att trafiksituationen ses över omgående. Tung trafik, släpfordon och dylikt hör inte hemma i ett villakvarter. Den tunga trafiken måste ledas om och tillstånd ges för att utplacera hastighetsbegränsande lösningar (modell blomlådor eller liknande).”

Bussförbindelser

2005-10-06
Kommunledningskansliet skickar “Förslag till Mål för landsbygdens kollektivtrafik” på remiss till kommundelsnämnder och andra intressenter. Om Kinnarumma kan man läsa följande i förslaget:

“Tätorten är belägen 16 km söder om Borås och har 370 invånare och drygt 50 arbetstillfällen samt låg- och mellanstadieskola. Inpendlingen till orten var ca 50 personer år 2002. Dess utbredning är i stort sett 1 km från söder till norr och 0,5 km från öster till väster. Närmaste livsmedelsbutik och högstadieskola liggeri Viskafors.

Nuläge
Kinnarumma trafikeras av linje 154 som via Viskafors går till Borås, samt av linje 450 i utkanten av samhället. Särskild skolskjuts har anordnats till högstadiet i Viskafors.

Vardag
Linje 154 har timtrafik mellan kl 06.00-19.00, 14 dubbelturer.

Kväll
Mellan kl 19.00 och kl 23.00 har linje 154 tre dubbelturer.

Nattrafik
En dubbeltur fredag respektive lördag.

Helg
På lördagar har linje 154 tio dubbelturer vilklet ger 120-minuterstrafik. På söndagar är det nio turer, vilket ger 120-minuterstrafik.

Restid
Med buss tar det 36 minuter att åka mellan Kinnarumma och Borås, förhållandet med bil blir 2,57.

Anslutningsmöjligheter till det regionala nätet
Från Kinnarumma finns möjlighet att utan byte ta sig till Borås Resecentrum med linje 154.

Analys
Nuvarande utbud uppfyller målen om turtäthet. Restidskvoten är för hög. Ståplats förekommer ej regelbundet.

Förslag
Med linje 154 fick Kinnarumma fr o m 12 juni 2005 en förbindelse till Viskafors, däremot ökade restiden kraftigt sedan linje 450 slutade trafikera Kinnarumma. För att uppfylla målet med restidskvoten bör det gå en linje från Kinnarumma på riksväg 41.”


2005-03-24
Västtrafik låter via Borås Tidning meddela att de efter mötet i veckan, tagit till sig kritiken från Kinnarummaborna och att man nu delvis tillmötesgår de krav som framfördes på mötet. En förstärkningsbuss kommer nu att sättas in för att bättre anpassas till de gymnasieelever som åker in till Borås. Bussen kommer att ankomma Borås 07.40 meddelar Mats Olofsson, Västtrafik.

2005-03-22
Radio Match uppmärksammar bussproblematiken i Kinnarumma i etern. Borås Tidning gör också en uppföljning av tidigare artiklar om bussförbindelserna. Arbetet fortgår….

2005-03-21
Västtrafik och företrädare från Borås Stad gästar Lundskullegården i Kinnarumma för att diskutera och svara på frågor. Ett 50-tal bybor fanns på plats för att ställa frågor och förklara sin syn på situationen. Kinnarummaborna gavs inga klara besked men fick ett halvt löfte om att Västtrafik åtminstone kommer att se över tidtabellen för bussförbindelsen mot Viskafors för att bättre passa pendlare och skolungdom.

2005-03-03
Borås Tidning skrev en artikel den 3/3 och det verkar som Västtrafik och Kommunstyrelsen står fast vid sitt beslut. Naturligtvis ger vi oss inte utan följer upp ärendet kontinuerligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *